ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJ ÉKOZTATÓ

Tartalom

 1. Ml A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA?
 2. ADATKEZELŐ ADATAI
 3. MILYEN ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK TÖRTÉNNEK A WEBOLDALON?
 4. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETIEKNEK?
 5. ÉRTESÍTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI KÖTELEZETISÉG
 6. ADATFELDOLGOZÁS, ADATIOVÁBBÍTÁS
 7. GOOGLE ANALYTICS
 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 9. HIVATKOZÁSOK
1.      Mi a tájékoztató célja?

A BubuBaby Webáruház (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a https://www.lovefromjohara.com/ domain név alatt működő Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, jelen Tájékoztatót abból a célból fogadja el, hogy a Weboldal termékeit megvásárló természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) részére minden lényeges információt és tájékoztatást érthető és könnyen hozzáférhető formában közöljük, valamint segítsük az Érintetteket a 4. pontban szereplő jogai k gyakorlásában.

Tájékoztatási kötelezettségünk jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a. Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével ,különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

2.     Adatkezelő adatai

Név : LOVEFROMJOHARA, Zrena Zoltán EV

Cím: 8719 Böhönye, Diófa u. 7. Magyarország

Nyilvántartási szám: 51102272

Nyilvántartva: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Adóigazgatósági azonosítószáma: 68020826-1-34

Statisztikai száma:68020826-7111-231-14

E-mail: info@lovefromjohara.com

személyes adatadatkezelés célja
keresztnév,  vezetéknéva megrendelés teljesítése során a név megadásával tudjuk azonosítani a termék megrendelőjét
lakcím        (irányítószám,                 város, utcanév, házszám együtt)a megadott cím alapján tudunk számlát kiállítani
telefonszáma megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
e-mail címa megrendelővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
jelszóügyfélportálba történő biztonságos belépés

A számla-megőrzési kötelezettségünk keretében kezelet személyes adatokon kívül (3.2. pont) az egyéb személyese adatokat (telefonszám, e-mail cím) megrendelés teljesítésétől- a PTK-ről szóló 2013. évi V. törvényben rögzített elévülési időig, azaz % évig őrizzük abból a célból, hogy az esetleges panaszkat, félreértéseket kivizsgáljuk és hatékonyan kezel

személyes adatadatkezelés célja
néva megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény)való számviteli elszámolás alátámasztása
lakcím/egyéni         vállalkozónál                              székhely(irányítószám, város, utcanév, házszám együtt)a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény)való számviteli elszámolás alátámasztása
személyes adatadatkezelés célja
névaz Érintett beazonosítása
e-mail címaz Érintettel történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása
telefonszámaz Érintettel történő kapcsolattartás és tájékoztatás nyújtása

3.3.3. Al. adatkezelés időtartama

A panasz beérkezésétől számított 5 évig.

 1. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

 • Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 • Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 • Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 • Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 • Adathordozhatóság hoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

 • Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti,döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

4.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából

– az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az lnfotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih. hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

5.   Értesítési és intézkedési kötelezettség
 • Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

 • Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

 • Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés D pontjában

meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 • Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket dijmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

6.  Adatfeldolgozás, adattovábbítás

 • Közösségi média felületekkel összefüggésben

Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (Facebook, Twitter, Google+,); így ha például az Érintett „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Twitteren, megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak releváns információk.

 • Számla-kiállítással összefüggésben

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni az Érintettek által e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai:

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Weboldal,   elérhetőségek:    https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat

 • Közhatalmi szervek

Az Adatkezelő köteles haladéktalanul – bírósági, vagy hatósági megkeresés alapján – az Érintettek személyes adatait, mint bizonyítékokat az eljáró közhatalmat gyakorló szerv, vagy személy rendelkezésére bocsátani.

7.  Google Analytics

 • A Weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google I (.,Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 • A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolód Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla podásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 • A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő tová bbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, tová bbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 • A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8.  Egyéb  rendelkezések

 • Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 • Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról ,megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokollhoz képest.

 • Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

 • Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését , elvesztését, megváltoztatását ,jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket,feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 • Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Hatályos: 2018.05.25.

Kőhalmi János

Adatkezelő

9. Hivatkozások

GDPR:

https://eur-lex.europa.eu/legal-contenVHU!IXT/?uri=celex%3A32016R0679                  (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT

atás adatvéde1mi követelményeiről:

https://www.naih.hu/flles/tajekoztato-aja    nlas-v-2015-10-09.pdf      {https://www.naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf)

NAIH ajánlás a pártok honlapjainvégzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről:

https://naih.hu/files/ajanlas_honlapok-2018-02-19.pdf (https:/lwww}a ih.hu/fi1es/tajekoz to·-fl5d0
\(evOé     vOYY. .1YJ\l-